A GYOMAI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

 

Az első írott emlék Gyomáról 1332-ből való. Mindenszentek tiszteletére épült templomát 1412-ben említették először, a plébániáról pedig 1552-ben írtak. Később a török pusztítás miatt szinte teljesen elnéptelenedett. A gyomaiak a XVIII. század legelején tértek vissza újra, a rácok azonban 1705-ben teljesen lerombolták az újraépített lakóházakat. 1717-től kezdtek a lakosok ismét, most már véglegesen betelepülni. 1836-ban templomépítésbe fogtak és 1839-ben fel is szentelték Szent Mór tiszteletére. 1848. áprilisában nagy tűz pusztított a településen, melyben leégett a katolikus templom, az akkori plébánia, és sok lakóház is. 1849-ben szervezték meg a lelkészséget és anyakönyvvezetés is azóta működik. 1862-ben a lelkészséget plébániai rangra emelték, és még ebben az évben létesült az új templom és a plébánia is.

1877. május elsején rakták le a mostani templom alapkövét a benne lévő iratokkal, amelyek tudatják az utókorral, hogy milyen volt az akkori helyzet és közölték az akkori egyházi és világi elöljárók nevét és adatait. A templom építője Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, aki tervezte is a templomot. Ő maga utazott Rómába, hogy mintát vegyen az építtető akarata szerint. Nem találtak sem iratot, sem utalást, hogy melyik római templom az őse, a mostani gyomainak. A templom neoreneszánsz stílusban épült, szentelését Jézus Szíve tiszteletére Lipovniczky István nagyváradi megyéspüspök végezte 1878. október 27-én. Ez a terület akkor a nagyváradi egyházmegyéhez tartozott. A régi templomot pedig még ebben az évben lebontják.

A templomot és kertjét az utcai frontokon közepes magasságú a sarkain enyhén lekerekített téglalábazaton ülő egyöntetűen tagolt kovácsoltvas kerítésrács szegélyezi. A templomkert északkeleti sarkában feszület látható. Két lépcsőfokon álló műkő kereszt fém Krisztussal. Lábazatának előoldalán a következő felirat látható: „Ezen kereszt buzgó hívek és kegyes adakozók adományaiból állíttatott. 1878”. A templom főbejárata előtt téglapillérek által közrefogott kétszárnyú kapu nyílik, és lépcső vezet a kissé magasabb szinten kialakított templomhoz.

A nyeregtetővel fedett egyhajós templom utcai homlokzata előtt karcsú sisakkal fedett háromszintes torony emelkedik. A fallal összefüggő félpillérek felett egy-egy kiterjesztett szárnyú, Niké-szerű angyal áll. Az életnagyságú mészkőszobrok közül a bal füstölőt, a jobb leeresztett kardot tart. Szárnyaik fémből külön vannak applikálva. A Fő útra néző támpillérek felett Szent Péter és Szent Pál kétszeres életnagyságú, ülő mészkőszobra látható. Balra Szent Péter jobbjában a kulcsokkal, baljában könyvvel; jobbra Szent Pál jobb oldala mellé eresztett karddal, baljában könyvvel látható. Az osztópárkány felett a torony mindhárom oldalán nagyméretű mérműves ablak látható. Az ablakok felett óriási nyolcszirmú ablakrózsa van. A torony legfelső szintje alaprajzilag kisebb, mind a négy oldalát kőkonzolokon nyugvó erkélyek övezik. Az erkélyekre oszlopokkal tagolt ikernyílások vezetnek. A bádoggal fedett toronysisak fakonzolokon nyugszik, a karcsú középrész oktogonális kialakítású. A toronysisak legtetején, glóbuszon kereszt áll. A toronyóra ma ismét jár az eredeti óramű lett felújítva.
A templom külső architektúráját a vörös és a sárga színű tégla kombinációja határozza meg. Általában a nagy összefüggő falfelületek készültek a világos, okkeres színű téglából, és a faltagolók vörösből. A templomon alacsony vörösmárvány-lapokkal burkolt lábazat fut körbe. A templomhajót mérműves díszítésű félköríves ablakok tagolják. A külső homlokzatra az épület több pontján szimmetrikus kialakítású, spirálisan feltekeredő motívumokból építkező kovácsoltvas díszítményeket helyeztek el.
A hajó középrészét mindkét oldalon egy-egy kápolna bővíti. A téglalap alaprajzú kápolnák a hajónál alacsonyabbak, nyugat és kelet felé félköríves ablakok tagolják azokat. Az egyenes szentélyfal középrészéhez kupolás lefedésű centrális kápolna járul. A kripta-kápolna a Szent Kereszt tiszteletére van emelve. Itt nyugszanak a templom építtetői. A déli oldalon a templomhajóhoz egy igen lapos sátortetővel fedett sekrestye illeszkedik. A déli oldalon lévő kápolna és a sekrestye között egy pergola látható. Itt található az építtetőkről megemlékező márványtábla, melyen az alábbi szöveg olvasható: Ezen templomot építtette Kapriórai Wodiáner Albert és neje szül: Boros-Jenői Atzél Zsófia. Hauszmann Alajos műegyetemi tanár tervei szerint. 1878.
A hajót palával burkolt nyeregtető fedi, melyet két-két csigavonalú díszítőmotívummal szegélyezett bádogozott padlásablak tagol. A sarkokon igényesen kivitelezett bádog vízköpők találhatók.

A templomba belépve a balra nyíló kis kápolnában a Lourdes-i Szűz Mária gipszből készült szobra található, valamint a templomépíttetők egyikének szüleit ábrázoló fényképek és a templom plébánosainak fényképe. A kápolna jelenleg gyóntatószékül szolgál.
A jobbra nyíló ajtótól lépcső vezet a karzatra. Itt van a templom orgonája, amelyet valószínűleg Jónás István épített, majd 1981-ben Keve József átépítette. Az orgona 1 manuálos és 10 regiszteres, azaz 10 sípsoros.
Belépve a templomhajóba egyből szembeötlik a festett, gazdag tagolású neogótikus famennyezet (kivitelező mester: G. Gregersen). Az apszisban és a kápolnák boltozatán freskódíszt láthatunk. A jobboldali sarokba Szent Antal és a kis Jézus gipszből készült szobrát helyezték el. Az oldalfalat két nagyméretű színes díszítő üvegablak tagolja Szent István, illetve Szent Margit képmásával. (Az összes üvegablak Kratzmann Ede üvegfestő művész munkája.) A jobboldali kápolnában van a nyitott gyóntatószék, és két templomi zászló Szűz Mária, illetve Jézus képmásával. Itt került elhelyezésre az előző templomból megmaradt oltárkép, mely Szent Mórt ábrázolja A Jézus Szíve főoltárképet id. Vastagh György neves festőművész festette. (A freskódíszek szintén az ő munkái.) Az apszisban az Atyát, Szűz Máriát, Szent Józsefet és a templom építőinek védőszentjét, Szent Albertet és Zsófiát ábrázoló freskó található. Az oltárokban Szent Ince és Szent Fausztina vértanúk ereklyéje található. A baloldali üvegablakokon Szent Imre és Szent Erzsébet arcképe látható. Itt van a gazdagon faragott szószék a négy evangélista festett képmásával. A baloldali kápolnában egy fából faragott Szűz Máriát és a kisded Jézust ábrázoló szobor áll, ez a Szűz Mária oltár. A baloldali sarokban Kis Szent Teréz gipszszobra található. A jobb és baloldali oldalfalon található a templom építtetőinek fényképe.
Kiemelkedő színvonalúak a templom egykorú, nagyrészt Hauszmann Alajos rajzai után készült berendezési tárgyai: oltárok, a keresztút stációi, szószék, gyóntatószék, keresztelőkút, padok, rekesztőrácsok, csillárok, lámpások, gyertyatartók, hímzett templomi zászlók.

HARANGOK

Templomunkban 4 haranghely van. Jelenleg azonban csak két harang található benne.

  • Kisharang a következő felirattal:

 

MÉG MA VELEM LESZTEK A PARADICSOMBAN
FOGADALOMBÓL
EGY JÉZUS SZÍVÉT TISZTELŐ CSALÁD
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN

meghallgatható: http://www.youtube.com/watch?v=WeiCGw7Ud_0

  • Nagyharang a következő felirattal:

 

DRÁGA SZENT JÓZSEF
HALÁL ÓRÁJÁBAN LÉGY ALBERT ÉS ZSÓFIÁÉRT
KEGYES SZÓSZÓLÓJA AZ ÚRJÉZUSNÁL
ALBERT ÉS ZSÓFIA
1877

Albert és Zsófia a templom építtetői.

Meghallgatható: http://www.youtube.com/watch?v=hdmivZF1Rc0

 

Dombos László

Frissítve: 2015-06-20